Del 14 al 16 de desembre el SETC representarà “La Bella Dorment”, a l’Antic Escorxador

SETC (Companyia de teatre en anglès de Sitges) torna a pre-sentar el seu tradicional especta-cle nadalenc, que aquest any tin-drà com a protagonisme el cone-gut conte de La Bella Dorment, representat milers i milers de vegades, des de la primera apari-ció l’any 1697 de la mà del fran-cès Charles Perrault i, més enda-vant, adaptat creant el conte Little Briar Rose dels Germans Grimm. L’obra, que es representarà a l’Antic Escorxador del 14 al 16 de desembre -el 15 de desembre, hi haurà una doble funció- està dirigida per Eva Lavilla, qui farà també de bruixa, i produïda per Steve England. La història segueix el format de l’English Pantomime, un tipus d’espectacle humorístic i familiar típicament anglès basat en contes coneguts. Els seus ele-ments essencials són un argu-ment força coix, una gran quan-titat d’acudits dolentíssims, moltes cançons, un animal de pantomima (enguany un cavall molt imponent) i molta partici-pació per part del públic. Les modistes de l’espectacle han fet servir la seva imaginació per crear un vestuari tan sumptuós com els decorats, sempre origi-nals, realitzats pels mateixos dissenyadors de SETC. La con-tribució musical serà més eclèc-tica que mai amb cançons de diverses dècades. Al repartiment es podran tro-bar algunes cares conegudes d’anteriors espectacles del SETC però també moltes noves, de totes les nacionalitats i edats. L’espectacle serà en anglès però la seva concepció visual i escènica atrauran a tot tipus de públic que parla altres idiomes.